USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA DOKUMENTA ZA KORISNIKE CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE KONKURSI I OGLASI FOTO GALERIJA

Politika kvaliteta

Zavod za javno zdravlje – Šabac je uspostavio i primenjuje sistem menadžmenta kvalitetom prema novom izdanju referentnog standarda SRPS ISO 9001:2015 zvanično od novembra 2017. god a inicijalno je standard ISO 9001 uspostavljen 07.11.2005.god. za oblast preventivne zdravstvene delatnosti i od tada se u kontinuitetu održava u našoj ustanovi. Zavod za javno zdravlje – Šabac  je danas u petom trogodišnjem ciklusu sertifikacije sistema kvaliteta što je dokaz da uspešno primenjuje i konstentno unapređuje pomenuti sistem punih dvanaest  godina. Sistem kvaliteta u sebi sadrži 37 procedura, 38 standardnih radnih procedura (uputstva) i preko 100 obrazaca, koji  potpuno definišu proces rada u Zavodu i obezbeđuju da se sve aktivnosti odvijaju po tačno opisanim postupcima čime se mogućnost za improvizacijom ili radom van utvrđenih okvira svodi na minimum.


Izdvaja se nekoliko ključnih momenata koji su vrlo bitna za pravilno funkcionisanje sistema kvaliteta u Zavodu:

  • U Zavodu su vrlo jasno i precizno identifikovani svi poslovni procesi. Zatim su pogodnim načinom selekcije izdvojeni procesi od ključne važnosti za funkcionisanje naše ustanove, koji se prate sa posebnom pažnjom.
  • Postavljeni su opšti ciljevi a zatim i posebni ciljevi za svaki ključni proces kao i akcioni planovi kojim se utvrđuje način i dinamika realizacije postavljenih ciljeva. Prikupljaju se relevantni podaci koji se detaljno analiziraju da bi se ispitala efikasnost pojedinog procesa u posmatranom vremenskom roku.
  • Uspostavljen je kontekst organizacije, pri čemu su utvrđene potrebe svih zainteresovanih strana i stepen ispunjenja zahteva zainteresovanih strana.
  • Uspostavljen je postupak identifikacije rizika i prilika na nivou Zavoda i definisanih procesa kao i mera za postupanje sa njima.

Celokupan sistam kvaliteta se dodatno preispituje dva puta godišnje da bi se eventualno uočeni nedostatci blagovremeno otklonili.
Ovakav način rada donosi jedan nov kvalitet rada koji od svakog vlasnika procesa ali i svakog učesnika u procesu traži maksimalnu odgovornost i brigu da proces funkcioniše na način kojim se obezbeđuje ostvarenje opštih ciljeva proklamovanih na nivou celokupnog Zavoda. Uspostavljena je prava komunikacija sa korisnicima naših usluga koja se odvija kroz određena anketiranja, gde korisnici usluga mogu da daju svoju ocenu našeg rada kao i svoje predloge i sugestije kako bi se naš rad mogao dovesti na nivo koji bi u najvećoj meri zadovoljio potrebe naših korisnika. Na ovaj način se dolazi do vrlo dragocenih i često puno objektivnijh podataka o kvalitetu našeg rada, nego u slučaju kada ste u situaciji da sami ocenjujete svoj rad a ta ocena je često vrlo subjektivna.

 

Ovo je vrlo bitno za nas jer i sam standard korisnika usluga stavlja u centar zbivanja i on vrlo opravdano dobija velika prava i zato se zadovoljstvu korisnika usluga kao i kvalitetu pruženih usluga u Zavodu za javno zdravlje posvećuje velika pažnja. Svoje predloge i sugestije možete dati u knjizi utisaka a naš rad možete 
oceniti popunjavanjem anketnih upitnika koji se nalaze u holu Zavoda na prizemlju ili ga možete preuzeti sa našeg sajta i popunjenog  ga poslati na e-mail: zjzsabac@gmail.com sa naznakom „anketa o zadovoljstvu“ ili najednostavnije interaktivno popuniti anketu zadovoljstva.


Pored predstavljenog standarda SRP ISO9001:2015  za naš Zavod je od izuzetne važnosti i drugi standard koji je implementiran u radu naših laboratorija koje su akreditovale znatan broj metoda prema  SRPS ISO/IEC 17025:2006. Ovaj referentni standard je uspostavljen zvanično od 13.06.2007.  kojim su laboratorije sanitarne hemije i ekotoksikologije kao i  sanitarne mikrobiologije akreditovale svoj rad za sledeće oblasti njihovog delovanja:

 

  • Fizička, hemijska, senzorska i mikrobiološka ispitivanja hrane (mleko i proizvodi od mleka; žita, mlinski i pekarski proizvodi; voće; povrće; proizvodi od voća i povrća; voćni sokovi; nektar; proizvodi od pečuraka; osvežavajuća bezalkoholna pića; gazirana pića; pivo; kafa, proizvodi od kafe; surogat kafa; kuhinjska so; začin; kakao zrno, kakao proizvodi slični čokoladi, bonbonski proizvodi, krem proizvodi, keks i proizvodi srodni keksu; belančevinasti proizvodi za prehrambenu industriju; masti i ulja biljnog i životinjskog porekla; čaj; med; meso i proizvodi od mesa; riba i proizvodi od ribe; supe, čorbe, sosovi i dodaci jelima)
  • Fizička i hemijska ispitivanja kozmetike, hemijskih proizvoda, papira i ambalaže (sredstva za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela; sredstva za održavanje čistoće u domaćinstvu; posuđe, pribor i ambalaža za životne namirnice)
  • Fizička, hemijska, senzorska i mikrobiološka ispitivanja vode (voda za piće; prirodna flaširana voda za piće; izvorska, mineralna i stona voda; podzemna voda; bazenska i voda za rekreaciju; voda za hemodijalizu; površinska voda; otpadna voda)
  • Fizička i hemijska ispitivanja vazduha (ambijentalni vazduh)
  • Fizička i hemijska i mikrobiološka ispitivanja hrane za životinje
  • Ispitivanja buke u životnoj sredini

 

Kompletan obim akreditacije možete preuzeti sa našeg sajta ili ga direktno preuzeti sa sajta Akreditacionog tela Srbije . Naš akreditacioni broj je 01-192 koji je dovoljno ukucati na pretraživaču akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti na sajtu ATS-a i preuzeti obim akreditacije. Akreditacija u okviru procesa laboratorijskih ispitivanja se održava deset godina i najbolji je dokaz za kompetentnost naših laboratorija za ispitivanje u napred navedenim oblastima ispitivanja.

 

Takođe sve vaše primedbe, eventualne žalbe, pitanja ili savete kako da unapredimo našu saradnju u narednom periodu možete poslati na e-mail: zjzsabac@gmail.com sa naznakom „sistem kvaliteta – ZJZ Šabac“. Trudićemo se da sa dužnom pažnjom razmotrimo sve vaše primedbe, predloge i u najkraćem mogućem vremenu odgovorimo na sva Vaša pitanja.

 

Korisne informacije:

Sertifikat SRPS ISO 9001:2015

Sertifikat SRPS ISO 17025:2006

Obim akreditacije prema SRPS ISO 17025 2006

 

Anketa o zadovoljstvu br.1 (namenjeno pacijentima korisnicima usluga za zdravstvene (sanitarne) preglede i kliničke mikrobiologije)

Anketa o zadovoljstvu br.2 (namenjeno korisnicima usluga akreditovanih laboratorija: sanitarna hemija i ekotoksikologija i sanitatna mikrobiologija)

Sistem kvaliteta – ZJZ Šabac  (namenjeno za vaše primedbe, sugestije, savete i pitanja)

Politika kvaliteta ZJZ Šabac

Politika kvaliteta – laboratorijska ispitivanja ZJZ Sabac

 

 

 

 

 


Pomoćnik direktora za kvalitet

mr dipl ing tehnologije Boško Đoković