Priprema uzoraka za odredjivanje sadrzaja ostataka pesticida u uzorcima