25. decembar 2013. – Porast aerozagađenja na svim lokacijama

Analizom dobijenih rezultata merenja aerozagađujućih materija, uočava se trend porasta prisustva zagađujućih materija u vazduhu na svim lokacijama.

Olakšavajuća je činjenica da nema zagušenja u saobraćaju, tako da visoke koncentracije čestičnih supstanci i čađi ne prate u tolikoj meri drugi polutanti. Nije bilo prekoračenja jednočasovnih i tročasovnih vrednosti za azot-dioksid i amonijak, dok su dnevne vrednosti za čađ i suspendovane čestice oko graničnih vrednosti.

.

Dušica Mijailović, dipl. ing. ehnologije

spec. hemijskih nauka

.

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Sanitarna hemija sa ekotoksikologijom