Одсек за анализу, планирање, и организацију здравствене службе

Шеф одсека: др Оливера Стојановић, спец. соц. мед

У оквиру овог одсека обављају се следећи послови:
– израда анализе здравственог стања становништва за ниво општине и округа (прикупљање и обрада података, израда демометријске и опште статистичке основе за анализу);
– праћење и проучавање здравственог стања становништва (анализа структуре, динамике морбидитета и морталитета);
– израда предлога мера за решавање одредјеног проблема у систему здравствене заштите и евалуација успешности примене мера;
– анализа мреже здравствених установа;
– анализа броја и структуре здравствених радника и здравствених сарадника;
– анализа рада здравствених установа (ванболничка и болничка);
– припрема документационе основе за доношење планова и програма здравствене заштите;

– давање мишљења и оцена усклађености плана рада здравствене установе са одговарајућим усвојеним документом;

– давање мишљења и оцена о извршењу плана рада здравствене установе;

– формирање и праћење цена здравствених услуга и учешће у изради ценовника;

– праћење и анализа потрошње у здравственој заштити;

– примена метода економских анализа у здравству по једном проблему;

– учешће у изради програма инвестиције као и оцене инвестиционог програма у областима здравствене заштите;

– проучавање опремљености и искоришћености опреме у здравственим установама;

– израда и праћење годишњих потреба здравствених установа за медицинским средствима по нивоима здравствене заштите;

– израда периодичних извештаја о раду Завода за јавно здравље;

– праћење и анализа структуре потрошње лекова;

– израда извештаја о кретању болести од већег социјално-медицинског значаја;

– увођење у регистар болесника оболелих од хроничних обољења која подлежу обавезном пријављивању (израда периодичних извештаја);

– координација рада стручних комисија;

– давање мишљења о плановима стручног усавршавања здравствених радника у здравственим установама;

– надзор над стручним радом здравствених установа;

– образовно-едукативне услуге (стажери и специјализанти);

– развој информационог система (ИС) и др.

Радно време: 07-15 часова

 

 

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs