Одељење за економско-финансијске послове

Шеф одељења: Дипл. ецц Драга Софранић

Одељење за економско-финансијске послове задужено је за планирање и праћење реализације материјално-финансијског пословања, вршење текућих рачуноводствених послова, обрачун зарада, вођење пословних књига и других евиденција, спровођење и праћење реализације јавних набавки и др.

Радно време: 07-15 часова