USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA

Odeljenje za prijem materijala

 

Šef odeljenja za prijem materijala: Slobodanka Radojević, dipl. ing. poljoprivrede spec. zaštite životne sredine

 

U prijemnom odeljenju se primaju zahtevi za analize: voda, namirnica i predmeta opšte upotrebe.

Vlasnici lično u prijemnom odeljenju ili u telefonskom razgovoru ostavljaju osnovne lične podatke (adresa, broj telefona) i podatke o uzorcima koje treba uzeti za analizu (vrsta vode, namirnice, predmeta opšte upotrebe, vrsta analize).

Vlasnici firmi, odnosno preduzeća, mogu zahtev da pošalju faksom sa osnovnim podacima ili da donesu lično u prijemno odeljenje.

Odgovorno lice na prijemu uzima osnovne podatke, evidentira u knjigu zahteva, popunjava nalog za uzorkovanje koji prosleđuje tehničarima higijene i šefu prijemnog odeljenja.

Nakon uzimanja uzorka na lični zahtev nalozi za uzorkovanje se odlažu na određeno mesto predviđeno za naloge.

Prijem uzoraka voda

Prilikom prijema voda u prijemnom odeljenju najpre se vrši ocena prihvatljivosti uzoraka. Ukoliko su uzorci prihvatljivi određuju se identifikacioni brojevi uzoraka. Vrši se obeležavanje zahteva za ispitivanje voda sa identifikacionim brojevima, obeležavanje uzoraka voda. Zahtev za ispitivanje vode dostavlja se zajedno sa uzorkom i on sadrži sve podatke o vodi.

Po proceduri pristupa se izradi naloga za laboratorije (hemijsku i mikrobiološku). Nalog sadrži sve potrebne podatke: datum i vreme prijema, datum i mesto uzorkovanja, poreklo uzorka, ko je uzorkovao, stanje uzorka na prijemu, ko je primio uzorak, identifikacioni broj uzorka, broj zahteva, vrstu vode, sadržaj hlora, temperaturu vode, vrstu analize.

Naloge i uzorke preuzimaju tehničari iz laboratorija.

Nakon toga odgovorno lice sa prijema vrši obradu osnovnih podataka o uzorku. Unosi sve podatke sa zahteva za uzorkovanje, popunjava osnovne podatke za stručno mišljenje.

Nalog za fakturisanje se takođe izrađuje u prijemnom odeljenju i zajedno sa dva primerka zahteva o uzorkovanju prosleđuje računovodstvu. Jedan primerak zahteva za uzorkovanje vode i naloga za fakturisanje se odlaže u arhivu.

Prati se evidencija završetka laboratorijskih analiza (mikrobiološke i hemijske) i stručne ocene. Kada su završene sve analize i dato stručno mišljenje štampaju se izveštaji o ispitivanju, pristupa se potpisivanju izveštaja, pečatiranju i slanju izveštaja vlasniku i inspekciji (zavisno od naručioca ispitivanja).

Izveštaji o ispitivalju i nalozi za laboratorije se arhiviraju u kompjuteru.

Prijem uzoraka namirnica i predmeta opšte upotrebe

Prilikom prijema namirnica i predmeta opšte upotrebe (POU) u prijemnom odeljenju najpre se vrši ocena prihvatljivosti uzoraka. Ukoliko su uzorci prihvatljivi određuju se identifikacioni brojevi uzoraka. Vrši se obeležavanje zahteva za ispitivanje namirnica ili POU sa identifikacionim brojevima, obeležavanje uzoraka namirnica ili POU. Zahtev za ispitivanje namirnice, odnosno POU dostavlja se zajedno sa uzorkom i on sadrži sve podatke o datom uzorku.

Po proceduri pristupa se izradi naloga za laboratorije (hemijsku i mikrobiološku). Nalog sadrži sve potrebne podatke: datum i vreme prijema, datum i mesto uzorkovanja, poreklo uzorka, ko je uzorkovao, ko je primio uzorak, identifikacioni broj uzorka, broj zahteva, vrstu uzorka, vrstu analize.

Naloge i uzorke preuzimaju tehničari iz laboratorija.

Nakon toga odgovorno lice sa prijema vrši obradu osnovnih podataka o uzorku. Unosi sve podatke sa zahteva za uzorkovanje, popunjava osnovne podatke za stručno mišljenje.

Nalog za fakturisanje se takođe izrađuje u prijemnom odeljenju i zajedno sa dva primerka zahteva o uzorkovanju prosleđuje računovodstvu.

Jedan primerak zahteva za uzorkovanje namirnice, odnosno POU i naloga za fakturisanje se odlaže u arhivu.

Prati se evidencija završetka laboratorijskih analiza (mikrobiološke i hemijske) i stručne ocene. Kada su završene sve analize i dato stručno mišljenje štampaju se izveštaji o ispitivanju, pristupa se potpisivanju izveštaja, pečatiranju i slanju izveštaja vlasniku i inspekciji (zavisno od naručioca ispitivanja).

Izveštaji o ispitivanju i nalozi za laboratorije se arhiviraju.

Radno vreme: 07-20 časova