USLUGE ZAVODA PREPORUKE ZA DOBIJANJE KVALITETNOG KLINIČKOG UZORKA UPITNIK ZADOVOLJSTVA CENTAR ZA HIGIJENU I 
HUMANU EKOLOGIJU CENTAR ZA KONTROLU I
PREVENCIJU BOLESTI CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE, INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU CENTAR ZA
MIKROBIOLOGIJU sluzba za pravne ekonomsko-finansijske i tehnicke poslove SAVETOVALIŠTE ZA DPST SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU MONITORING PUBLIKACIJE JAVNE NABAVKE PRIPRAVNICKI ISPITI KALENDAR ZDRAVLJA KALENDAR VAKCINACIJE NORMATIVNI AKTI DONACIJE FINANSIJE FOTO GALERIJA

Odsek za epidemiološki nadzor

 

Šef odseka za epidemioliški nadzor: prim. dr Nebojša Sofranić, spec. epidemiologije

 

Prioriteti

1. Sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti u okviru kojih se sprovode sledeće aktivnosti:

 • Epidemiološko izviđanje, osmatranje i istraživanje terena pri pojavi pojedinačnih slučajeva određenih zaraznih bolesti u redovnim i vanrednim situacijama ili pri pretećoj ili već ispoljenoj epidemiji zaraznih bolesti;
 • Procena aktuelne epidemiološke situacije na području Mačvanskog okruga;
 • Epidemiološko anketiranje i aktivno otkrivanje obolelih od zaraznih bolesti;
 • Analiza epidemiološke situacije.

2. Obavezna imunizacija, seroprofilaksa i hemioprofilaksa

 • Stručna pomoć domovima zdravlja u organizovanju i vršenju obaveznih imunizacija, sero i hemioprofilakse;
 • Praćenje izvođenja imunizacije, davanje uputstava i mišljenja u vezi sa problemima koji se javljaju u toku vakcinacije (odlaganja imunizacije iz određenih razloga, potrebe dopunske imunizacije itd.);
 • Evaluacija rezultata, uspeh kod obavezne imunizacije (vakcinalni obuhvat);
 • Sprovođenje vakcinacije protih hepatitisa B određenih kategorija lica predviđenih Zakonom i postekspoziciona zaštita protiv hepatitisa B profesionalno eksponiranih lica.
 • Pružanje antirabične zaštite licima ozleđenim od životinja, kao i preventivna antirabična zaštita određenih lica.
 • Vakcinacija protiv gripa sa obuhvatom rizičnih grupa u populaciji.
 • Vakcinacija putnika u međunarodnom saobraćaju protiv određenih karantinskih bolesti.


Specifični ciljevi

 • Obrada prijava akutnih zaraznih bolesti uz sagledavanje infektivne patologije Mačvanskog okruga.
 • Praćenje, analiza i aktivan epidemiološki nadzor u cilju smanjenja ili eradikacije pojedinih zaraznih bolesti, kao i importovanje istih.
 • Aktivni epidemiološki nadzor u predškolskoj, školskoj, radnoj sredini i porodici, kao i u svim vidovima kolektivnog smeštaja.
 • Prevencija i konrola bolničkih infekcija.
 • Smanjenje rizika od širenja HIV-a i PPI (savetovalište).
 • Epidemiološki nadzor i kontrola u realizaciji programa zakonom obaveznih imunizacija radi visokog vakcinalnog obuhvata u cilju otklanjanja aglomeracije neimunih lica i nastanka epidemije nekih zaraznih bolesti posebno u dečijoj populaciji.
 • Sprovođenje i kontrola imunizacije prema epidemiološkim indikacijama, za lica koja putuju u zemlje gde se ova imunizacija zahteva.
 • Epidemiološki nadzor za sva lica koja dolaze iz zemalja endemskih žarišta.


Sprovođenje epidemioloških mera u vanrednim prilikama

U slučaju vanrednih prilika, a u zavisnosti od vrste elementarne nesreće, obima i stepena razaranja, planira se sprovođenje epidemioloških mera prema preporukama SZO i merama Vlade Republike Srbije.


Radno vreme: 07-15 časova