15. јун – Светски дан борбе против насиља над старијим особама

Обележавање 15. jуна, Светског дан борбе против насиља над старијим особама пoкрeнула je Мeђунарoдна мрeжа за прeвeнциjу злoстављања стариjих oсoба 2006. гoдинe, а Гeнeрална скупштина УН га je у свojoj рeзoлуциjи А/РЕС/66/127 признала oд 2011. гoдинe. Рeзoлуциjoм сe пoзиваjу свe државe чланицe, oрганизациje систeма Уjeдињeних нациjа и другe мeђунарoднe и рeгиoналнe oрганизациje, каo и цивилнo друштвo и пojeдинци да oбeлeжe oваj дан на oдгoвараjући начин.

Злoстављањe стариjих je прoблeм кojи пoстojи какo у зeмљама у развojу такo и у развиjeним зeмљама, али је његово пријављивање и евидентирање врло слабо. Свака шеста особа старија од 60 година претрпела је неки вид злостављања и занемаривања, упозоравају подаци Светске здравствене организације. Насиље над старима је велики здравствени и друштвени проблем – они који га трпе углавном се плаше и стиде да га пријаве, а млади немају довољно развијену свест о потребама старије популације. Тај проблем је углавном израженији у сеоским и сиромашним срединама.

Oвогодишње обележавање Светског дан борбе против насиља над старијим особама фокусира се на тему под називом: „У центру пажње старије особе у кризним ситуацијама “, како би се истакла критична потреба за заштитом и подршком старијих током кризних ситуација.

Кризне ситуације, било да су природне катастрофе, пандемије или сукоби, непропорционално утичу на старије особе. Ови догађаји често погоршавају постојеће рањивости старијих особа, због чега је од суштинског значаја брига о њиховим потребама и планирање адекватног реаговања у кризним ситуацијама. Старије особе се могу суочити са проблемима у кретању, хроничним здравственим стањима или социјалном изолацијом, што им отежава приступ помоћи, безбедну евакуацију или правовремену медицинску негу, као и услуге подршке. Штавише, стрес и хаос у ванредним ситуацијама могу повећати ризик од злостављања старијих, било физичког, емоционалног, финансијског насиља или занемаривања.

Овогодишњи Светски дан борбе против насиља над старијим особама позива владе, међународне донаторе, организације и заједнице да дају приоритет сигурности и добробити старијих особа у својим стратегијама спремности и реаговања на ванредне ситуације. Такође подстиче развој инклузивних политика које осигуравају да старије особе не буду занемарене током криза. Ово укључује креирање приступачних планова евакуације, осигурање континуитета здравствених услуга и пружање циљане подршке за спречавање изолације и злостављања.

Светски дан борбе против насиља над старијим особама наглашава важност образовања и обуке за хитне службе, неговатеље и јавност. Повећањем свести о специфичним изазовима са којима се суочавају старије особе у ванредним ситуацијама, можемо подстаћи инклузивније и заштићеније окружење.

 

Извор: United Nations; World Elder Abuse Awareness Day; https://social.desa.un.org/issues/ageing/events/2024-world-elder-abuse-awareness-day

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs