20. мај Дан здравих градова

Према Светској здравственој организацији „Здрав град“ представља град који се
континуирано ствара и унапређује своје физичко и друштвено окружење и проширује
ресурсе заједнице који омогућавају људима да се међусобно подржавају у обављању свих
животних функција и развијању максималног потенцијала. Здрав град дефинише процес, а
не исход. Он снажно наглашава правичност, партиципативно управљање и солидарност,
међусекторску сарадњу и акцију за решавање детерминанти. Данас је више од 1400
градова чланова Европске мреже здравих градова (ЕМЗГ) Светске здравствене
организације, (посредством 88 именована града), а постоји и 20 акредитованих
националних мрежа. Овим концептом је обухваћено више од 185 милиона људи у
Европском региону СЗО.
Концепт здравих градова се базира на 3 кључна стратегијска принципа:
-Мултисекторска сарадња, узимајући у обзир да здравље није само одговорност
здравствене службе већ и других сектора.
-Активна партиципација становништава, кроз самопомоћ, узајамну подршку и помоћ у
доношењу одлука битних за здравље и спровођењу активности
-Здрава животна средина (биолошка, физичка, социјална) – као право људи да живе у
здравој животној средини.
Светска здравствена организација наводи низ циљева и достигнућа, чијем остварењу треба
да тежи један здрав град:
-чисто, безбедно и квалитетно физичко окружење (нпр. објекти за становање)
-неговање екосистема који је стабилан у садашњости, и дугорочно одржив
-снажна заједница, у којој се развијају односи међусобног уважавања и подршке
-висок степен укључености и надзора од стране грађана у процесима доношења одлука
које утичу на њихове животе, здравље и благостање
-обезбеђивање основних животних потреба (храна, вода, безбедност, становање, приходи
итд.) за све становнике града
-доступност разних ресурса и разноликих искустава, са могућностима широке понуде
контаката, интеракције и комуникације
разноврсна, витална и иновативна економија
Приступ Здравих градова препознаје детерминанте здравља и потребу да се ради на
сарадњи између јавних, приватних, добровољних организација као и организација у
сектору заједнице. Овај начин рада и размишљања подразумева укључивање локалног
становништва у доношење одлука, захтева политичку посвећеност и развој организације и
заједнице и препознаје да је процес једнако важан као и резултати. Градски здравствени
профили нису сами себи циљ, већ важан елемент у процесу унапређења здравља и на тај
начин приближавања реалности здравог града.

Извор: World Health Organization,What is a healthy city; https://www.who.int/europe/groups/who-european-
healthy-cities-network/what-is-a-health-city

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs