Трибина ’’Инфодемија: изазов јавног здравља и прилика за акцију’’-27.04.2021.

Здравствени сарадник у Одељењу за промоцију здравља, Јелена Милошевић,
присуствовала је трибини ’’Инфодемија: изазов јавног здравља и прилика за акцију’’ у
организацији Института за социјалну медицину- Медицинског факултета Универзитета
у Београду и Центра-Школе јавног здравља и менаџмента у систему здравствене
заштите.
У периоду пандемије, интернет и нове информативно-комуникативне технологије
омогућиле су огроман напредак у организацији и пружању здравствених услуга, виши
приступ здравственим информацијама, као и укључивање здравствених радника,
пацијената и шире јавности у доношењу одлука у вези са здрављем. Нажалост, исте
технологије које су довеле до унапређења здравља становништва могу се користити за
ширење погрешних информација, дезинформација, гласина и теорија завере. Погрешне
информације отежавају одговор на јавно здравствене катастрофе као што су епидемије.
У току пандемије COVID-19, количина информација-тачних и нетачних, које су
пристизале из различитих извора-поузданих и непоузданих, изазвале су ’’инфодемију’’-
брзо ширење великог броја информација које отежавају људима да донесу исправне
одлуке у вези са сопственим здрављем и онемогућавају адекватан одговор држава на
пандемију.
Наша установа је као један од приоритета у борби за јавно здравље поставила
управљање информацијама као један од кључних елемената одговора на пандемију
COVID-19.
Овим путем позивамо све здравствене раднике, здравствене сараднике и грађане да на
линку www.youtube.com/watch?v=94dtULfrpBc погледају трибину ’’Инфодемија:изазов
јавног здравља и прилика за акцију’’.
Учeсници трибинe:
Др Стeфaн Maндић-Рajчeвић, сaрaдник у нaстaви Кaтeдрe зa сoциjaлну мeдицину,
нaучни сaрaдник, и сeртификoвaни infodemic manager  Свeтскe здрaвствeнe
oргaнизaциje.
Прoф. др Aлeксaндрa Joвић-Врaнeш, прoфeсoркa Кaтeдрe зa сoциjaлну мeдицину и
рукoвoдилaц Шкoлe jaвнoг здрaвљa и мeнaџмeнтa у систeму здрaвствeнe зaштитe
Meдицинскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, стручњaк зa здрaвствeну писмeнoст.
Дoц. др Aлeксaндрa Бухa Ђoрђeвић, дoцeнт Кaтeдрe зa тoксикoлoгиjу „Aкaдeмик
Дaнилo Сoлдaтoвић“ Фaрмaцeутскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, Прeдсeдник
Удружeњa фaрмaцeутa Бeoгрaд и члaн УO Сaвeзa фaрмaцeутских удружeњa Србиje.
Jeлeнa Букaрaц, прeдсeдник Кoмитeтa зa мeђунaрoдну сaрaдњу студeнaтa мeдицинe –
Србиja, члaницe Meђунaрoднoг удружeњa студeнaтa мeдицинe (International Federation
of Medical Students Associations – IFMSA).

Copyright © Завод за јавно здравље

tik tok logo sm

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
Тел. 015/ 300-550

ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs