Начелник: Саша Радовановић, дипл. инг. организационих наука

Центар за промоцију здравља, анализу, планирање и организацију здравствене службе, информатику и биостатистику у здравству прати, истражује и проучава здравствено стање и здравствену културу становништва, узроке, појаве и ширење болести од већег социјално-медицинског значаја, као и организацију, рад и развој здравствене службе, предлаже и предузима мере у циљу заштите и унапређења здравља људи.
Такође, овај центар учествује у спровођењу програма развоја информационог система. 

Саша Радовановић, дипл. инг. организационих наука

Центар врши прикупљање, обраду и анализу здравствено-статистичких и других података о здравственом стању становништва, организацији, кадровима, опремљености, раду и пословању здравствених установа и предлаже мере за њихово унапређење и развој.
Социјална медицина као јавно-здравствена наука, обухватајући све аспекте здравља и болести, представља мост између клиничке медицине и других наука које проучавају социјалне димензије.
Основни циљ социјалне медицине јесте да промовише и унапређује здравље, превенира болест и допринесе обезбеђивању доступне и квалитетне здравствене заштите становништва.

Одсек за анализу, планирање и организацију здравствене службе
Одељење за информатику и биостатистику
Одсек за промоцију здравља