Центар за хигијену и хуману екологију

 

Начелник:

др Снежана Панић, спец. хигијене, субспецијалиста исхране здравих и болесних људи

Одељење за хигијену и хуману екологију

Одељење за пријем материјала

Одељење за санитарну хемију и екотоксикологију

Одељење за санитарну микробиологију